Volgen

Algemene Voorwaarden Typhone.nl

Algemene Voorwaarden

Op 25 oktober zijn de algemene voorwaarden veranderd. De zichttermijn is verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen.

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Typhone.nl”: Typhone E-Concepts B.V.
 2. “Opdrachtgever”: De afnemer van zaken en/of diensten van Typhone.nl.
 3. “Overeenkomst”: Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst, die tussen Typhone.nl en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvullingdienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
 4. “Order”: Elke opdracht van de Opdrachtgever.
 5. “Producten”: Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten.
 6. “Provider”: De aanbieder van diensten op een netwerk voor draadloze telefonie.
 7. “Consument”: De natuurlijk persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik / privé gebruik zaken en/of diensten van Typhone.nl afneemt.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Typhone.nl, alsmede op de tussen Typhone.nl en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Typhone.nl en op elke totstandgekomen overeenkomst (op afstand) tussen Typhone.nl en de Opdrachtgever. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn indien de Opdrachtgever de (online) Order bevestigd/verstuurd.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd wordt / worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Typhone.nl en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Typhone.nl, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Typhone.nl het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een aanbieding van Typhone.nl bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.3 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand tussen Typhone.nl en de Opdrachtgever:

 • Indien Typhone.nl een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of indien Typhone.nl zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de Order.
 • In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of offerte van Typhone.nl, wanneer Typhone.nl de opdracht binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

2.6 De Opdrachtgever is gehouden inzake de Overeenkomst met de betreffende Provider zijn abonnementsverplichtingen ter zake van de afgesproken minimale looptijd na te komen. De Opdrachtgever ontvangt bij een dergelijke Overeenkomst van Typhone.nl een korting op de aangeschafte zaak, welke korting eerst definitief wordt na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde looptijd. Deze korting wordt door de Opdrachtgever aan Typhone.nl gerestitueerd, indien de Opdrachtgever de looptijd niet volmaakt of zijn andere verplichtingen ter zake het abonnement niet nakomt. De Opdrachtgever verbindt zich hierbij uitdrukkelijk jegens Typhone.nl deze verplichtingen na te komen.

2.7 De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Typhone.nl met als onderwerp een (mobiele) telefonie aansluiting is een voorwaardelijke verbintenis. Een weigering van de Provider tot aansluiting van de Opdrachtgever is te beschouwen als ontbindende voorwaarde en zal strekken tot de ontbinding van de Overeenkomst. In dit geval zijn alle door Typhone.nl reeds geleverde prestaties te beschouwen als onverschuldigd betaald door Typhone.nl en per direct opeisbaar. Reeds voldane betalingen door de Opdrachtgever zullen binnen twee weken op het rekeningnummer van de Opdrachtgever worden gerestitueerd.

2.8 Typhone.nl is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider. Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider zijn de (algemene) voorwaarden van de Provider van toepassing. Indien de Opdrachtgever vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract mobiele telefonie dient de Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de
Provider te wenden. Typhone.nl kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.

3. Prijzen / tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.

3.2 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten. Alle prijzen op zakelijk.typhone.nl zijn exclusief BTW.

3.3 De prijzen van toestellen, de tarieven en de netwerkacties van de Provider wijzigen met regelmaat. De geldigheidsduur van de aanbieding staat vermeld op de internetsite en in de brief die het contract vergezelt. Om gebruik te kunnen maken van een aanbieding dient het getekende contract en de overige nodige bescheiden voor einddatum van de aanbieding in het bezit van Typhone.nl te zijn. Typhone.nl is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij TNT Post of een andere door haar gekozen vervoerder.

3.4 Contracten die te laat of buiten looptijd van de aanbieding bij Typhone.nl worden aangeboden kunnen niet in behandeling genomen worden onder de condities van de verlopen actieperiode. Er vindt geen activatie plaats onder de nieuwe condities totdat de Opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Indien de condities van de nieuwe netwerkactie gelijkwaardig of beter zijn aan die van de verlopen actie dan wordt de Opdrachtgever zonder overleg geactiveerd.

3.5 Typhone.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.

3.6 Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan Typhone.nl dient plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop aan de Opdrachtgever contant te geschieden, of door overmaking op de bankrekening van Typhone.nl te zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling via iDeal, credit card, onder rembours of op factuur in bepaalde gevallen plaatsvinden.

3.7 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Typhone.nl het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Typhone.nl toekomende rechten ter zake.

3.8 Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door Typhone.nl worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

3.9 Verrekening is niet toegestaan, tenzij Typhone.nl de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.

3.10 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langst openstaande vordering van Typhone.nl tegen de Opdrachtgever en van alle verschuldigde rente en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.

4 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud 

4.1 Een eventueel door Typhone.nl vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Typhone.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Typhone.nl.

4.2 De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever Typhone.nl zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.

4.3 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Typhone.nl en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering van die zaken aan de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, verzending en verpakking, e.d. bepaald door Typhone.nl, zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.

4.5 Typhone.nl zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald. De gesloten overeenkomt met de Provider kan niet worden ontbonden.

4.6 Typhone.nl vergoedt geen abonnementskosten of activatiekosten over de periode dat de Opdrachtgever reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft over een door Typhone.nl geleverd gsmtoestel of simkaart. Indien de levertijd vanaf het moment van activatie langer beloopt dan 5 werkdagen dan kan de simkaart op verzoek van de Opdrachtgever in voorloop van de gehele bestelling reeds verzonden worden. De kosten van deze verzending komen voor rekening van Typhone.nl.

4.7 Alle door Typhone.nl geleverde zaken blijven eigendom van Typhone.nl of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

5. Zichttermijn voor consumenten

5.1 De Wet Koop op Afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 7 werkdagen (de zichttermijn), door een Consument kan worden herroepen. Typhone.nl biedt een zichttermijn van 14 kalenderdagen. Zakelijke opdrachtgevers zijn uitgesloten van de Wet Koop op Afstand.

5.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 7 werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen. Bij Typhone.nl verstrijkt de zichttermijn na 14 kalenderdagen.

5.3 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Typhone.nl zal binnen de termijn van 30 dagen na ontbinding de consument de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de Consument trachten een gelijkwaardig product te leveren.

5.4 Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd en in zoveel mogelijk originele verpakking te worden geretourneerd. Verder mag het product niet meer gebruikt worden dan noodzakelijk is om de beoordeling van het product te doen. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.

5.5 Typhone.nl aanvaardt retour gezonden zaken wanneer deze zaken aan het door Typhone.nl opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de Consument. Typhone.nl neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

5.6 Wanneer aan het geleverde zaak een contract is gekoppeld van een Provider, dan heeft het in onderhavig artikel 5 bepaalde geen betrekking op dit contract. De Consument dient zich bij eventuele klachten over deze dienst zich te wenden tot deze opdrachtnemer.

6. Verzuim

6.1 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met Typhone.nl, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.2 In het geval van een van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is Typhone.nl gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan Typhone.nl toekomende rechten ter zake, zonder dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

6.3 Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door Typhone.nl niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Typhone.nl gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door Typhone.nl in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Typhone.nl om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Typhone.nl voortduurt, door de Opdrachtgever van Typhone.nl geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl Typhone.nl gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

6.4 In het geval dat levering heeft plaatsgevonden voor daadwerkelijke aansluiting door de Provider dient de Opdrachtgever bij een eventuele weigering tot aansluiting de geleverde goederen terug in het bezit te brengen van Typhone.nl. De kosten hiervan komen voor rekening van Typhone.nl. In geen geval kan de Opdrachtgever de goederen langer dan nodig onder zich houden en dienen deze onverwijld na kennisgeving door Typhone.nl terugbezorgd te worden. Indien de Opdrachtgever haar medewerking tot nakoming van de ongedaanmaking niet naar behoren vervult is Typhone.nl gerechtigd om binnen 8 dagen na ingebrekestelling over te gaan tot revindicatie van de zaken. Kosten hiervan en eventueel gederfde winst zullen voor rekening van de Opdrachtgever komen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Typhone.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Typhone.nl.

7.2 Typhone.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele rechten en verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst met de betreffende Provider.

7.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Typhone.nl of van leidinggevende ondergeschikten van Typhone.nl. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan Typhone.nl op geen enkele wijze binden.

7.4 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Typhone.nl geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Typhone.nl in geval van Overmacht.

8. Overmacht

8.1 Indien Typhone.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmachttoestand.

8.2 In het geval van een Overmachttoestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

8.3 Indien de Overmachttoestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als Typhone.nl het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de Overmachttoestand dit rechtvaardigt. In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmachttoestand langer dan dertig dagen duurt.

8.4 Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Typhone.nl niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van Typhone.nl, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Typhone.nl komt. Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat Typhone.nl door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder Overmacht wordt verder onder meer begrepen:

 • Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
 • Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Typhone.nl;
 • Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Typhone.nl toe, of van Typhone.nl naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.
 • De aanvraag van de Opdrachtgever wordt niet door de betreffende Provider gehonoreerd.


8.5 In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.

8.6 Typhone.nl zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Typhone.nl jegens de Opdrachtgever zou zijn.

9. Reclame

9.1 De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door Typhone.nl geleverde zaak, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Typhone.nl schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk twee werkdagen na aflevering, per e-mail (klacht@Typhone.nl), dan wel schriftelijk (Typhone.nl, Postbus 7917, 5605 SH Eindhoven) te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Typhone.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen.

9.2 Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Typhone.nl de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Typhone.nl geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd.

10. Garantie

10.1 Typhone.nl garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

10.2 Op elk van de Typhone.nl geleverde zaken geldt de fabrieksgarantietermijn en de voorwaarden die de fabriek stelt aan de uitoefening van de garantie.

10.3 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepaling indien:

 • de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Typhone.nl zijn verricht;
 • de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
 • de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
 • de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd;
 • de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.

10.4 Typhone.nl draagt op verzoek zorg voor de reparatie van een door Typhone.nl geleverd defect toestel. De Opdrachtgever dient daartoe het toestel naar Typhone.nl te zenden met daarbij gevoegd een kopie van de aankoopfactuur, een volledig ingevuld reparatieformulier (beschikbaar op http://www.typhone.nl/) en een duidelijke omschrijving van de klacht c.q. het defect. De kosten voor het transport van het toestel naar Typhone.nl komen voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor het transport van het gerepareerde toestel komen voor rekening van Typhone.nl.

10.5 Typhone.nl biedt het te repareren toestel aan bij een door de fabrikant aangewezen reparateur/servicedienst. Typhone.nl is geen partij bij de beoordeling en afhandeling van de reparatie en kan tevens geen invloed uitoefenen op de duur van de reparatie.

10.6 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door Typhone.nl geleverde mobiele telefoon bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt van een DOA: Dead On Arrival). DOA telefoons worden gerepareerd en niet omgeruild. Voor de reparatie van DOA’s gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere reparaties.

10.7 Typhone.nl is gerechtigd ter reparatie aangeboden producten in bewaring te houden totdat de Opdrachtgever de eventueel uit de reparatie voortvloeiende kosten welke niet onder de garantie vallen heeft voldaan aan Typhone.nl. Typhone.nl behoudt zich het recht voor na 3 maanden de vordering via de verkoop van het product te incasseren.

10.8 Tijdens de periode dat de Opdrachtgever geen beschikking heeft over het toestel worden eventuele abonnements- en belkosten op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht door de Provider. Een defect toestel is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst en/of het contract mobiele telefonie.

11. Privacy

Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de Privacy statement van Typhone.nl en in te stemmen
met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

12. Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Typhone.nl en de Opdrachtgever ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht. Typhone.nl behoudt evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties. Geschillen tussen Typhone.nl en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Typhone.nl te leveren of geleverde zaken en diensten, kunnen, zowel door Typhone.nl als de Consument worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Qshops.org (www.qshops.org).

12.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 15 maart 2010.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.